logo
logo

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Koopman Advocatuur

Artikel 1 – Koopman Advocatuur: de eenmanszaak van mr. R. Koopman die zich het doel stelt  om de praktijk van advocaat en  mediation uitoefenen, zulks in de ruimste zin des woords.

Artikel 2 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Koopman Advocatuur en cliënt.. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënt.

Artikel 3 De overeenkomst van opdracht tot het verlenen van rechtsbijstand komt tot stand door aanvaarding van de door cliënt verstrekte opdracht. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.

Artikel 4 De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden wordt bedongen ten behoeve van alle voor Koopman Advocatuur werkzame personen, alsmede ten behoeve van alle personen die bij de uitvoering van een opdracht door al advocatuur worden ingeschakeld.

Artikel 5 Iedere aansprakelijkheid van Koopman Advocatuur is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de ter zake afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de desbetreffende verzekering toepasselijke eigen risico.

Artikel 6. Bij het inschakelen van derden zal Koopman advocatuur steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Koopman Advocatuur is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. Koopman advocatuur bedingt zo nodig bij deze dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden die bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken te aanvaarden.

Artikel 7. De opdrachtgever vrijwaart Koopman Advocatuur tegen alle aansprakelijkheid van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand, daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor opdrachtgever verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Koopman Advocatuur.

Artikel 8 de werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van  veertien dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever gehouden de kosten van invordering te vergoeden, waaronder een fixum van 15% van de hoofdsom ter zake van administratie- en incassokosten.

Artikel 9  Klachten- en geschillenregeling

Koopman Advocatuur neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.

Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en of de uitvoering van de dienstverlening van Koopman Advocatuur, inclusief alle declaratie geschillen, zullen worden beslecht conform het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Door het aangaan van een overeenkomst met Koopman Advocatuur aanvaardt de cliënt de toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.

Indien de cliënt ontevreden is over (een onderdeel van) de behandeling van zijn zaak, dient hij, alvorens de klacht kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie, de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Koopman Advocatuur.

De cliënt dient zijn klacht aan Koopman Advocatuur voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop hij kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven.

Koopman Advocatuur zal vervolgens in overleg treden met de cliënt en de advocaat om te bezien of een minnelijke oplossing van het geschil mogelijk is. Indien een minnelijke oplossing niet mogelijk blijkt te zijn, zal de klachtenbehandelaar de cliënt uitleggen hoe de klachtenprocedure verder zal verlopen. [Koopman Advocatuur] zal binnen vier weken na binnenkomst van de klacht een oplossing schriftelijk aan de cliënt uiteenzetten. Indien de klacht binnen de gestelde termijn niet of niet naar tevredenheid is opgelost, dan kan de cliënt zijn klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

De cliënt kan zijn klacht uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van Koopman Advocatuur voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Daarna vervalt deze mogelijkheid.

De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de declaraties. Daarnaast is de Geschillencommissie bevoegd te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van €10.000,00.

Koopman Advocatuur kan onbetaalde declaraties voorleggen aan de Geschillencommissie.

Artikel 10 De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Koopman Advocatuur is uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht.