logo
logo

Dreigend ontslag, en nu? Tips voor werknemers.

Dreigend ontslag, en nu? Tips voor werknemers.

  • Onder geen beding instemmen met het aan u voorgestelde dan wel opgelegde ontslag. Zelfs al lijkt het dat uw werkgever u een aanlokkelijk voorstel doet, dan moet u daar niet ogenblikkelijk uw akkoord op geven. Alleen een arbeidsrechtelijk specialist kan goed inschatten waarop u moet letten.
  • Verzoek uw werkgever schriftelijk te bevestigen wat met u is besproken. Een schriftelijke bevestiging door uw werkgever is belangrijk. Immers, een gespecialiseerde jurist is daardoor in staat om uit te maken of het aangezegde ontslag voldoet aan de eisen die de wetgever stelt.
  • Laat uw werkgever schriftelijk weten dat u beschikbaar blijft voor het verrichten van uw werkzaamheden. Als u niet bereid of beschikbaar bent voor het verrichten van arbeid, kan dat voor u ernstige gevolgen hebben.
  • Teken niet. Deel uw werkgever mede dat u zijn voorstel in beraad houdt. Welke gevolgen zijn er als u onverkort instemt met het ontslagvoorstel van uw werkgever? De gevolgen voor bijvoorbeeld uw WW/ZW-uitkering kunnen zodanig zijn dat deze niet aan u wordt toegekend. Verder kan ook in allerlei andere opzichten een “slechte” vaststellingsovereenkomst, waarin het ontslagvoorstel is neergelegd, voor juridische problemen zorgen.
  • Teken schriftelijk bezwaar aan tegen het aangezegde of voorgenomen ontslag. U moet in de brief duidelijk aangeven op welke gronden u tegen uw (voorgenomen)ontslag stelling neemt. Deskundige hulp is daarbij eigenlijk onmisbaar.
  • Blijf hoffelijk. Probeer, hoe moeilijk dat ook vaak is, bij een (onverwacht) ontslag uw emoties de baas te blijven.
  • Maak bezwaar tegen non- actief stelling.
  • Houd een eigen dossier bij. Houd goed alle ontwikkelingen bij met een eigen dossier, dan zijn de argumenten van de werkgever vaak goed weerlegbaar.
  • Stel ontlastende documenten veilig. Zorg dat er thuis een kopie is van goede beoordelingen, complimenten, toegekende bonussen etc. Vaak blijken op de werk-PC opgeslagen bestanden plots gewist te zijn.
  • Vraag snel juridisch advies. Onder de WWZ zijn de vervaltermijnen kort. Binnen twee maanden moet er bij een onterecht ontslag een verweerschrift bij de kantonrechter zijn ingediend. Ambtenaren (bijvoorbeeld leraren in het openbaar onderwijs) moeten binnen zes weken formeel bezwaar maken tegen een ontslagbesluit. Ook ambtenaren moeten binnen zes weken bezwaar maken tegen een nadelig besluit. Doet u dat niet, dan komt het besluit in rechte vast te staan.